Onze ervaring leert dat communicatie essentieel is om processen goed te kunnen managen. Dat geldt voor het contact met bewoners, voor de afspraken met de opdrachtgever en voor de toeleveranciers waarmee we samenwerken. Jansen Huybregts hanteert hierbij een aantal algemene principes:

 • Helder 
  Vanaf het eerste moment laten we weten wat er gaat gebeuren, hoe we dat doen en wanneer. We creëren duidelijkheid. En wat cruciaal is: we houden ons aan de afspraken.
 • Interactief     
  Betrokkenheid en acceptatie zijn essentieel. Dat bereiken we niet als we in een proces alleen maar zenden. We zorgen ook voor een luisterend oor, waarmee we relevante op- en aanmerkingen van betrokkenen opnemen in de uitwerking.
 • Met alle partijen  
  Tijdens onderhoud of een renovatie zullen meerdere partijen betrokken zijn. Jansen Huybregts als hoofdaannemer, diverse onderaannemers, de opdrachtgever en natuurlijk de huurder. Het is zaak om onderling afspraken te maken over communicatie en over de werkzaamheden, wat ieders rol is en hoe we zorgdragen voor interne coördinatie. Jansen Huybregts heeft daarbij de regisserende en waar nodig ook de uitvoerende rol.
 • Gedurende een proces
  Het proces omvat het hele traject van een project of samenwerking. Vanaf de voorbereiding, gedurende de totale uitvoering en ook nog een deel daarna. We zullen consequent bij alle betrokken partijen om feedback en evaluatie vragen om op basis daarvan een project goed aan te kunnen sturen.
"
We zullen consequent bij alle betrokken partijen om feedback en evaluatie vragen om op basis daarvan het proces goed aan te kunnen sturen.
"