Bij Jansen Huybregts komen arbeidsomstandigheden dagelijks aan bod. Zowel in reguliere onderhoudswerkzaamheden als bij projecten. De arbo-aspecten worden voor de start van een project of planmatig onderhoud geïnventariseerd. Ook wordt er een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld die we samen met de opdrachtgever bespreken.

Bij projecten en planmatig onderhoud worden voor aanvang van het project de ‘startwerkinstructies’ besproken met alle betrokkenen. Dat geldt ook voor nieuwe medewerkers of onderaannemers op het project. Maandelijks zijn er toolboxmeetingen waarin veiligheidsaspecten doorgelopen worden. De werkplekinspecties worden conform onze ISO-certificering periodiek uitgevoerd. Bovendien is iedere aannemer verplicht een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) in te dienen per uitvoeringsfase waarbij hij betrokken is.

De werkplekinspecties worden conform onze ISO-certificering periodiek uitgevoerd.